بسـيار تـند رفته‌ايد. نامه‌ای به‌تاريخ 30 شهريورماه 1382.

بنام خدای کسروی. پاسخ به خسرو ناقد. نامه‌ای به‌تاريخ 30 شهريور 1382.

کسروی، نفيسی، بهار. نامه‌ای به‌تاريخ 31 ارديبهشت 1383.