سايت احمد كسروي www.kasravi.info

 

نيايش

 

اي آفرنده خورشيد و ماه اي پديدآورنده جهان

نامت بلند بادا

آفريدگارا بزرگتر از آني توانيم شناخت بلندتر از آني توانيم دريافت

خواست توست جهان را پديد آورده دست توست آن را به راه انداخته

پروردگارا به هستيت خستوانيم به يگانگي و توانايي و داناييت ميشناسيم

در راه خواست تو ميكوشيم

از اين شاهراهي كه به روي ما گشادهاي سپاس ميگزاريم

خدايا به نامت درفش افراشته خدا با ماست گويان پا به راه گزاردهايم

تا توانيم خواهيم كوشيد به دشواريها پروا نخواهيم نمود

از رنج و گزند رو نخواهيم برتافت

آفريدگارا جهانيست آشفته و بي راه گمراهيها دستها بسته

آز و ستم سپاهها آراسته بتخانهها سر برافراشته دلها تيره گرديده

آدميان خويي ددان گرفتهاند

پروردگارا به گمراهيها خواهيم رزميد با آز و ستم خواهيم جنگيد

بتخانهها خواهيم برانداخت

و آن پشتيباني و راهنماييهاي توست كه ما را فيروز خواهد گردانيد

نامت بلند بادا اي آفرندة خورشيد و ماه